Monika Roscher Big Band
26.07.2024
Fulda
Burg Herzberg Festival